45,780,000 

45,780,000 

سنجش
دسته:
نرم افزار پایانه مسافربری بین شهری

نرم افزار پایانه مسافربری بین شهری

این نرم افزار مناسب برای پایانه های مسافر بری بین شهری میباشد که برای ثبت اطلاعات مسافرین و صدور بلیط و مشخص کردن صندلی و راننده مناسب میباشد.

امکانات این نسخه

 • امکان ثبت و ویرایش مسیر
 • امکان ثبت و ویرایش راننده
 • تعریف تعرفه با توجه به صندلی انتخاب شده
 • امکان رزرو چند ماشین به صورت هم زمان
 • امکان پرداخت چند صندلی به صورت هم زمان
 • امکان ثبت و اتمام هر خودرو در صورتی که خودرو تکمیل ظرفیت نشده باشد
 • نشان دادن شماره های صندلی پرداخت شده و نام راننده بر روی اطلاعات اضافی دستگاه کارتخوان(که می تواند مانند بلیط باشد)
 • محاسبه ی سهم راننده و سهم موسسه همزمان با انتخاب صندلی
 • محاسبه ی مبلغ کل سهم راننده و موسسه بر اساس فیلتر تاریخ
 • امکان خروجی به اکسل جهت ارایه به بانک و تعریف محدودیت برای
 • امکان انتخاب واحد پول