نرم افزار استخر (تحت وب)

نرم افزار مدیریت استخر

این نرم افزار امکان محاسبه و کنترل ورود و خروج بر اساس تاریخ و کنترل وضعیت را دارا میباشد و مناسب برای مدیریت استخر ها میباشد.

گزارشات

 • نمایش لیست پرداخت ها با فیلتر  تاریخ و ساعت
 • گزارشات تردد به تفکیک داخل مجموعه، خارج از مجموعه و همه آیتم ها
 • امکان فیلتر گزارش تردد بر اساس ساعت و تاریخ
 • نمایش جزییات و وضعیت پرداخت هر تردد
 • امکان ثبت خروج،انصراف از خروج و تغییر وضعیت

تعریف تعرفه و تنظیمات

 • تنظیم بازه زمانی جهت محاسبه تعرفه عادی
 • ورود زمان قبل از محاسبه تعرفه عادی
 • تعریف حداقل زمان برای محاسبه تعرفه عادی و دریافت مبلغ ورودی
 • تعیین ظرفیت مجموعه
 • ورود مبلغ واحد برای هر بازه زمانی و مبلغ واحد ورودی

باشگاه مشتریان

 • تعریف نامحدود مشتری
 • اختصاص تعدادی کارت به یک مشتری رنج شماره کارت ها
 • اعمال یک درصد تخفیف برای مشتری و تنظیم حداقل زمان یا بازه زمانی برای اعمال این تخفیف
 • تعریف نوع شخص

کاربران و سطوح دسترسی

 • تعریف نامحدود کاربر
 • اختصاص سطح دسترسی مورد نظر برای هر کاربر