نرم افزار حمل و نقل رسیس

نرم افزار پایانه مسافربری بین شهری

این نرم افزار مناسب برای بخش اتوبوبوسرانی، مسافربری، وانت بار ها، خسارت بیمه و سایر درآمدها میباشد.

امکانات این نسخه

 • دارای 5 بخش اتوبوبوسرانی، مسافربری، وانت بار ها، خسارت بیمه و سایر درآمدها
 • ایجاد پرینت سه نسخه ای و دسترسی برای هر بخش به صورت جداگانه
 • نمایش کد درآمد بر اساس نوع درآمد انتخاب شده در فرم پرداخت
 • امکان جستجوی نام تعاونی در بخش وانت بار بر اساس کد تفضیلی
 • امکان ویرایش شماره حساب در هر بخش
 • امان ایجاد و ویرایش درآمدها، تعاونی، خسارت بیمه و سایر درآمدها
 • امکان محاسبه ی عوارض پرداخت های ماه انتخاب شده در بخش مسافربری در پرینت
 • امکانتعریفوثبتپرداختکنندهبراساس 3 نوعپرداختکننده (حقیقی , حقوقیوبهرهبردار)
 • امکانتعریفگروهوزیرگروهواولویتحساببرایهرزیرگروه
 • امکان انتخاب هریک ازگروه ها و زیرگروه ها و ثبت درفاکتور
 • امکان تعریف دسترسی برای کاربران جهت نمایش گروه هادرفرم پرداخت