25,070,000 69,760,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
نرم افزار حاکمیتی وجوه دولتی

نرم افزار های حاکمیتی وجوه دولتی

این نرم افزار برای پرداخت های دولتی و شناسه پرداخت های خاص مناسب میباشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره  زیر تماس حاصل فرمایید.

021-84345-567

شناسه 30 رقمی بدون مبلغ

 • امکان تعریف نامحدود خدمت
 • امکان گروه بندی خدمات
 • ثبت شناسه 30 رقمی، عنوان شناسه و نام خدمت برای هر مرکز یا شعبه
 • ثبت اطلاعات پرداخت کننده
 • پرداخت به صورت شناسه ی واریزی
 • گزارشات پرداخت کننده و اطلاعات پرداخت
 • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز

شناسه 30 رقمی بدون مبلغ

 • امکان تعریف نامحدود خدمت
 • امکان گروه بندی خدمات
 • ثبت شناسه 30 رقمی، عنوان شناسه و نام خدمت برای هر مرکز یا شعبه
 • ثبت اطلاعات پرداخت کننده
 • پرداخت به صورت شناسه ی واریزی
 • گزارشات پرداخت کننده و اطلاعات پرداخت
 • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز

پرداخت چند شناسه ای30 رقمی

 • امکان تعریف نامحدود خدمت
 • امکان تعریف نامحدود پوز
 • ثبت شناسه 30 رقمی، عنوان شناسه و نام خدمت و شماره شبا برای هر مرکز یا شعبه
 • ثبت اطلاعات پرداخت کننده
 • پرداخت به صورت شناسه ی واریزی
 • گزارشات پرداخت کننده و اطلاعات پرداخت
 • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز

پرداخت از طریق شماره شبا

 • امکان تعریف نامحدود خدمت
 • امکان تعریف نامحدود پوز
 • ثبت عنوان خدمت و شماره شبا برای هر مرکز یا شعبه
 • ثبت اطلاعات پرداخت کننده
 • پرداخت به صورت شناسه ی واریزی
 • گزارشات پرداخت کننده و اطلاعات پرداخت
 • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز

پرداخت ترکیبی

 • ترکیب پرداخت تک حسابی ، چند حسابی ،تگ شناسه ای ، چند شناسه ای و شماره شبا به صورت های مختلف به دلخواه کاربر
 • امکان تعریف نامحدود خدمت
 • امکان تعریف نامحدود پوز
 • ثبت عنوان خدمت و … برای هر مرکز یا شعبه
 • ثبت اطلاعات پرداخت کننده
 • پرداخت به صورت شناسه ی واریزی
 • گزارشات پرداخت کننده و اطلاعات پرداخت
 • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز