صندوقک رسیس

نسخه 7 صندوقک منتشر شد

جدیدترین نسخه صندوقک با امکانات و کارایی های بالا منتشر شد این نسخه برای کسب و کار های کوچک که فضای کافی برای کامپیوتر ها را ندارند بسیار کارآمد است.

امکانات جدید

 • اضافه شدن ارزش افزوده درصديحل مشکل ارزش افزوده در محاسبات
 • اضافه شدن انجام دهنده خدمت
 • اضافه شدن سوال انعام در ثبت سفارش
 • اضافه شدن پرينت مجزا انعام
 • اضافه شدن انعام ، شماره تماس مشتري ، فرد انجام دهنده و انعام گيرنده در پرينت فاکتور
 • اضافه شدن گزارش انجام دهنده خدمت
 • اضافه شدن مجموع انعام در گزارش کل فاکتور
 • اضافه شدن تنظيم قفل انجام دهنده خدمت
 • اضافه شدن تنظيم سوال انعام
 • اضافه شدن تنظيم پرينت فاکتور انعام
 • اضافه شدن تنظيم محاسبه انعام در ارزش افزوده
 • اضافه شدن تنظيم نمايش بخش انجام دهنده خدمت