آموزش تغییر سال مالی در راهکار استاندارد و  پیشرفته (رستورانی و فروشگاهی)

آموزش دسترسی به گزارشات مالی سال گذشته

آموزش تغییر سال مالی در راهکار جامع