ثبت افتتاحیه، اختتامیه و تغییر سال مالی در راهکار رستورانی و فروشگاهی (استاندرد و پیشرفته)

تذکر:

*در صورت داشتن موجودی منفی در انبارها، بستن سال مالی و ثبت سند اختتامیه امکان پذیر نمی باشد.(فقط می توانید سال مالی جدید تعریف نمایید)

*در قسمت حسابداری/مرورحساب­ها:

 موجودی نقد و بانک،حساب­ها و اسناد دریافتنی،موجودی انبار، قیمت تمام شده کالای فروش رفته می بایست مانده بدهکار و حساب­ها و اسناد پرداختنی و فروش می بایست مانده بستانکار داشته باشند.

  1. انبارگردانی انبارها صورت گرفته باشد. (در صورت نیاز)
  2. قیمت­گذاری اسناد انبار برای همه ی انبارها انجام شود. (از قسمت انبار/ حواله خروج انبار )
  3. مرحله­ی بعد بستن حساب همه­ ی صندوقداران تا آخرین تاریخ سال مالی است (از قسمت عملیات اصلی/ بستن صندوق)
  4. سپس در قسمت حسابداری/ اختتامیه بستن حساب های سود و زیانی (مطابق فیلم) تاریخ سند را 29/12/1401 می گذاریم، تیک حساب ها را فعال نموده و بعد جهت انتقال حساب ها ثبت را می زنیم.
  5. در مرحله بعد در قسمت اسناد تاریخ 29/12/1401 را وارد نموده و سپس دکمه ثبت و بعدی را می زنیم.
  6. در صفحه ای که باز می شود تاریخ را 29/12/1401 می گذاریم و دکمه بعدی را می زنیم. پیغامی در خصوص تعریف سال مالی جدید نمایش داده میشود. در اینجا از پایین صفحه دکمه تعریف سال مالی را می زنیم و سال مالی 1402 را تعریف کرده و پیش فرض قرار می دهیم. سپس دکمه بعدی را زده و پیغامی که نمایش داده شده را تایید می کنیم. در نهایت صفحه ی اسناد نمایش داده شده و ستون بدهکار و بستانکار در آن تراز هستند.

ثبت سال مالی جدید در صورت عدم تمایل به انجام فرآیند پایان سال ( صدور اختتامیه 1401و افتتاحیه 1402)